Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://spbialka.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • dokumenty są w postaci skanów
  • zdjęcia nie posiadaja alternatynego opisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Ciepielewska – Kot, adres poczty elektronicznej sekretariat@spbialka.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817571105. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Białce,

Białka 122,

21-020 Milejów

Do budynku prowadzi  1  wejście główne oraz 1 wejścia boczne.

Do każdego z wejść prowadzą:  schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Toalet dla osób niepełnosprawnych brak na każdej kondygnacji.

Korytarze szkoły są wąskie, poruszanie na wózku byłoby utrudnione

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie zapewnia się informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Nie ma mozliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Umożliwia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów /środków wspierających komunikowanie się:

  • kontakt telefoniczny: 81 7571105

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny